Ekologické stavby

Realizácia ekologických stavieb okrem kanalizačných sietí zahŕňa výstavbu čistiarní odpadových vôd, lapačov tukov, odlučovačov ropných látok odľahčovacích komôr a podobne.