Referencie VODINGplus
STAVBAOBDOBIEOBJEDNÁVATEĽ
Ráztoka kanalizácia a GO vodovodu1998-2004Obec Ráztoka
Pitná voda, Lukavica rozšírenie vodovod. Siete2004Obec  Lukavica
Lyžiarsky areál Malachov, voda, kanalizácia2004SKI Centrum Malacov s.r.o
Oprava vodovodnej prípojky2004SSE Žilina
Vodovodná prípojka ČS PHM  Kostiviarska2004Construct s. r. o. Lučenec
Separačná nádrž v PS 24 Dolná Strehová2004Slovnaft a.s. Bratislava
Vodovodná prípojka pre polyfunkčný dom2004ENERGO B. Bystrica a.s.
Dažďová kanalizácia Donovaly                                     2005GOIMPEX BRATISLAVA
Kanalizácia Čebovce                                                      2005ACCORD s.r.o., B.Bystrica
Kanalizácia Lukavica                                                     2005Obec Lukavica
Zdvojenie vod. Potrubia Hrachovo                                2005StVS a.s. B.Bystrica
Kanalizácia Kremnička                                                  2005KASIOPEJA s.r.o. B. Bystrica
Separačná nádrž Dolná Strehová                                   2005SLOVNAFT a.s. Bratislava
Rekonštrukcia infraštr. Obce Kováčová                        2006Obec Kováčová
Kanalizácia Lukavica                                                     2006Obec Lukavica
Úpravňa vody Jasenie, Predajná, Nemecká                   2006StVS, a.s. B. Bystrica
Dispečing pitnej vody Rimavská Sob.                           2007StVS a. s. B. Bystrica
Kanalizácia Lukavica                                                     2007OÚ Lukavica                                                   
Kanalizácia Lukové                                                      2007MÚ Zvolen
Vodovod Jasenie2008StVS a. s. B. Bystrica
Kanalizácia Lukové2008StVS a. s. B. Bystrica
Vodovod Vlkanová                                                      2008StVS a. s. B. Bystrica
SANET do škôl2008SANET Bratislava
Kanalizácia Hrochoť2008OÚ Hrochoť
Kanalizácia Donovaly                                                   2009GOIMPEX BRATISLAVA
Kanalizácia Lukavica                                                   2009Obec Lukavica
Kanalizácia Hrochoť                                                     2009Obec Hrochoť
Kanalizácia Hrochoť                                                     2010Obec Hrochoť
Kanalizácia Lukavica                                                    2010Obec Lukavica
Optická sieť2010Technická univerzita Zvolen
Kanalizácia Lukové                                                       2010StVS a. s. B. Bystrica
Prekládka vodovodu2010RENOVIA Zvolen
Oprava vodovodu 2010PD Lieskovec
Kanalizácia Jesenského ulica Zvolen2010TERRAPRESS B. Bystrica
Kanalizačná prípojka                                                      2011p. Hlásnik Predajná
Rekonštrukcia vodovodu2011RENOVIA Zvolen
Prekládka kanalizácie 2011Obec Hrochoť
Prepoj vodovodných potrubí2011HOFATEX a. s. B. Bystrica
Kanalizácia Hrochoť2011Obec Hrochoť
Kanalizácia, vodovod pre IBV Medzibrod2011Obec Medzibrod
Kanalizácia Donovaly2011GOIMPEX Bratislava
Kanalizácia, vodovod pre IBV Medzibrod2012OU Medzibrod
Oprava kanalizácie THK 272012SBD B. Bystrica
Chemická kanalizácia pre Hofatex B. Bystrica2012HOFATEX B. Bystrica
Vodovodná prípojka k RD B. Bystrica – Podlavice      2012p. Turčan B. Bystrica
Oprava kanalizácie Jesenského ul. Zvolen2012TERRAPRESS B. Bystrica
Vodovodná prípojka k rekreačným chatám               2012p. Štofan Králiky
Oprava vodovodu pre Hofatex B. Bystrica2012HOFATEX B. Bystrica
El. prípojka k ČS Slovenská Ľupča2012StVS B. Bystrica
Merný objekt ČOV Lukové2012StVS B. Bystrica
Odľahčovacia stoka Zvolen2012StVS B. Bystrica
Odľahčovacia komora OK5 Zvolen2012StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Tisovec    2012StVS B. Bystrica
Dažďová kanalizácia pre Obec Medzibrod2013OU Medzibrod
Vodovodná a kanalizačná prípojka Donovaly2013GOIMPEX Bratislava
Oprava vonkajšej a vnútornej kanalizácie2013Spol. vlastníkov Horné Záhrady
Priechod oprava kanalizácie2013OU Priechod
Vodovodná a kanalizačná prípojka pre RD2013MUDr.Sopko 
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Brezno    2013StVS B. Bystrica
IS pre RD Moskovská ul.2013Ing. Karabinoš
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Hriňová    2013StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Zvolen    2013StVS B. Bystrica
Drenáž CBA Brezno2014p.Šiklošiová
Oprava kanalizácie Malachovská cesta2014StVPS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Handlová    2014StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Prievidza    2014StVS B. Bystrica
Vodovodná prípojka Dolná Trnávka2014Obec Dolná Trnávka
Rekonštrukcia rozvodu priemyselnej vody2014TERRAPRESS B. Bystrica
Rekonštrukcia rozvodu vody2014TERRAPRESS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory KL, ZH, RS2014StVS B. Bystrica
Odvodňovacia drenáž Medzibrod2015Bioren BB Bratislava
Odstránenie humusového horizontu IS Kováčová2015Stavebný holding Bratislava
Prekládka rozvodov termálnej vody IS Kováčová2015SIBAREAL Bratislava
Oprava kanalizačnej šachty 2015GOIMPEX Bratislava
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Detva2015StVS B. Bystrica
Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie Handlová2015TMG Prievidza
Rozšírenie verejného vodovodu Zvolen2015StVS B. Bystrica
Rekonštrukcia rozvodov priemyselnej vody Štúrovo2015TRRAPRESS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Lučenec2015StVS B. Bystrica
Kanalizácia Lučenec2015StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Lučenec2016StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory V. Krtíš2016StVS B. Bystrica
Kanalizačná prípojka Zvolenská Slatina2016Lekáreň Slatina
Odvedenie banských vôd Nová Baňa2016Rudné Bane B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory LpV, Valaská2016StVS B. Bystrica
Vodovod pre zasnežovanie Donovaly2016GOIMPEX Bratislava
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Dudince2016StVS B. Bystrica
Kanalizácia Shopping terminal B. Bystrica2016Bielostav B. Bystrica
Preložka vodovodu Slatinský Dvor2016Corsan Corviam Bratislava
Hydrofórová stanica Hrachovo2016StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory B. Bystrica2016StVS B. Bystrica
Oprava užitkového vodovodu 2017 Obec Medzibrod
Oprava a odrenážovanie zasnežovania 2017 GOIMPEX Bratislava
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory B. Bystrica 2017 StVS B. Bystrica
Detský zážitkový park 2017 Fun Arena Donovaly
Oprava rozvodov požiarnej vody 2017 ÚnVT B. Bystrica
Výkopové práce IBV Dúbrava Medzibrod 2017 p. Kamrla Detva 
Brezno, ŠLN Verejný vodovod 2017 StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory B. Bystrica 2017 - 2018 StVS B. Bystrica
Rekonštrukcia rozvodov vody Ladomerská Vieska   2017 TERRAPRESS B. Bystrica
Brezno prepojenie na VDJ Podkoreňová 2017 - 2018 StVS B. Bystrica
VD Tekovské Nemce – oprava ovládania uzáveru dnového výpustu 2018 StVS B. Bystrica
Rakytovce VDJ a rozvodné potrubie 2018ACCORD stavebná kancelária B. Bystrica
Oprava vnútornej kanalizácie v bytovom dome2018SVP a NP Concordia B. Bystrica
Tisovec rekonštrukcia výustí z OK 2018StVS B. Bystrica
Výmena požiarnych hydrantov 2018SSE Distribúcia Žilina
Sondy dažd'ová kanalizácia2019SSE Distribúcia Žilina
Práce na údržbe vlekov2019GOIMPEX Bratislava
Rakytovce VDJ a rozvodné potrubie2019ACCORD B. Bystrica
Polomka rekonštrukcia vodovodu2019StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a OK Nová Baňa2019StVS B. Bystrica
Kanalizácia Krupina zberač C a OK2019FERMONT Bratislava
Polichno, DVZ rozvodné potrubie2019StVS B. Bystrica
Údržba zasnežovania2019GOIMPEX Bratislava
Dažďová kanalzácia AB2019SSE Distribúcia Žilina
Badín Zokruhovanie vodovodu SO 012019StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a OK B. Štiavnica2019StVS B. Bystrica
ČOV R. Sobota skládka odvodneného kalu2019StVS B. Bystrica
Polichno, DVZ rozvodné potrubie2020StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a OK Banská Štiavnica2020StVS B. Bystrica
Rakytovce VDJ a rozvodné potrubie2020ACCORD B. Bystrica
ČOV R. Sobota skládka odvodneného kalu2020StVS B. Bystrica
Inžinierske siete lyžiarske stredisko Donovaly2020GOIMPEX Bratislava
Kanalizácia2020Obec Podbrezová
Výmena požiarneho hydrantu2020SOŠ B. Bystrica
Dažďová kanalizácia2020Obec Oravce
Dažďová kanalizácia etapa 22020Obec Oravce
Verejné kanalizácie a OK Nováky2020StVS B. Bystrica
Referencie TERRAPRESS
STAVBAOBDOBIEOBJEDNÁVATEĽ
Lučenec – obnova vodovodnej siete2006-2007StVS B. Bystrica
Banská Štiavnica – rekonštrukcia potrubia VDJ Hájik2006StVS B. Bystrica
Zvolen – rekonštrukcia vodovodu Viktória – 29. augusta2006StVS B. Bystrica
Zvolen – rekonštrukcia vodovodu2006StVS B. Bystrica
Krupina – rekonštrukcia vodovodu2007StVS B. Bystrica
Banská Bystrica – rekonštrukcia stoky AM 2 – 12008StVS B. Bystrica
Zvolenská Slatina – rekonštrukcia vodovodu2007-2008StVS B. Bystrica
Zvolen – Rekonštrukcia vodovodu2008StVS B. Bystrica
Lučenec – rekonštrukcia vodovodu Panické Dravce2008StVS B. Bystrica
Žiar Nad Hronom – rekonštrukcia rozvodov užitkovej vody2009DALKIA a. s.
Žarnovica – Rýchlostná cesta R12009-2010EUROVIA a. s.
Lučenec – rekonštrukcia vodovodu2009StVS B. Bystrica
Krupina – rekonštrukcia rozvodov vody Way Industries2010WAY a.s.
Zvolen – rekonštrukcia vodovodu Jesenského ul.2010StVS B. Bystrica
Podbrezová – VDJ Pod Dielom – prívodné potrubie2010StVS B. Bystrica
Rekonštrukcia vodovodu – Renovia2010RENOVIA s.r.o.
Zvolen – rekonštrukcia vodovodu Jesenského ul.2011StVS B. Bystrica
Vrútky – rekonštrukcia vodovodu ul. Čachovský rad2011TURVOD a.s.
Zvolen rekonštrukcia potrubia2011CC DEVELOPMENT
Rekonštrukcia prepojenia vod. zdrojov2011DALKIA a. s.
Rekonštrukcia rozvodov vody Way Industries Krupina2011WAY a. s
Rekonštrukcia rozvodov pitnej vody2012C-bau s. r. o.
Zvolen ul. Jesenského – rekonštrukcia zberača2012StVS B. Bystrica
Armatúrna šachta pre potrubie ZSNP2012C-bau s.r.o.
Preložka vodovodných potrubí2013I.G.C. STROJAL
Oprava vodovodného potrubia ZSNP2014DALKIA a.s.
Rekonštrukcia potrubia priemyselnej vody SLOVALCO2014C-bau s.r.o.
Rekonštrukcia potrubia priemyselnej vody ZSNP2014C-bau s.r.o.
Oprava vodovodného potrubia v areáli ZSNP2015DALKIA a.s.
Rekonštrukcia rozvodov priemyselnej vody2015PP Štúrovo a.s.
Oprava kanalizačného potrubia v areáli spol. Fagor2016VEOLIA a.s.
Dažďová kanalizácia v areáli CVTC2016PROMTO a.s.
Oprava vodovodu v areáli spol. Fagor2016VEOLIA a.s.
Oprava vodovodu v areáli spol. ZSNP2016VEOLIA a.s.
Technologický projekt č.4 oprava vodovodu NEMAK 2017DYNAMIK s.r.o. 
Oprava potrubia pitnej vody v areáli ZSNP 2017VEOLIA a.s. 
Rekonštrukcia chladiacich veží v areáli ZSNP 2017VEOLIA a.s. 
Obchodné centrum ARDIS prekládka vodovodu 2017ARDIS a.s. 
Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu pitnej vody 2017Lad. Vieska 
Oprava potrubia pitnej a priemyselnej vody v areáli ZSNP 2017VEOLIA a.s. 
Brezno, rozšírenie vodovodu a kanalizácie, ul. MPČL – ul. Potočná 2018StVS B. Bystrica
Rekonštrukcia uzlových rozvodov vody2019VEOLIA a.s.
Rekonštrukcia rozvodu pitnej vody2019VEOLIA a.s.
Oprava vodovodu2019TUBAPACK a.s.
Prekládka vodovodného potrubia2020StVS a.s.